• 3.1.9
 • در حال تکمیل
 • فعال

کدایگنایتر از یکسری نام‌ها برای نامگذاری فانکشن‌ها، متدها، کلاس‌ها و متغییرها به منظور استفاده در عملیات داخلی خود استفاده می‌کند. به همین دلیل نام‌های رزرو شده در کدایگنایتر نباید توسط دولوپر استفاده شود. در ادامه لیستی از اسامی رزرو شده که نباید استفاده شوند آورده شده است.

نام کنترلرها

از آنجایی که کلاس‌های کنترلر، از کنترلر اصلی ارث‌بری می‌کنند، باید دقت کنید که نام متدهای خود را همنام با متدهای داخل آن کلاس انتخاب نکنید، در غیر اینصورت، متدهای لوکال شما، متدهای کنترلر اصلی را بازنویسی می‌کنند. لیست زیر شامل اسامی است که نباید از آن‌ها برای نامگذاری کنترلرهای خود استفاده کنید.

 • CI_Controller
 • Default
 • index

فانکشن‌ها

 • is_php()
 • is_really_writable()
 • load_class()
 • is_loaded()
 • get_config()
 • config_item()
 • show_error()
 • show_404()
 • log_message()
 • set_status_header()
 • get_mimes()
 • html_escape()
 • remove_invisible_characters()
 • is_https()
 • function_usable()
 • get_instance()
 • _error_handler()
 • _exception_handler()
 • _stringify_attributes()

متغییرها

 • $config
 • $db
 • $lang

ثابت‌ها

 • ENVIRONMENT
 • FCPATH
 • SELF
 • BASEPATH
 • APPPATH
 • VIEWPATH
 • CI_VERSION
 • MB_ENABLED
 • ICONV_ENABLED
 • UTF8_ENABLED
 • FILE_READ_MODE
 • FILE_WRITE_MODE
 • DIR_READ_MODE
 • DIR_WRITE_MODE
 • FOPEN_READ
 • FOPEN_READ_WRITE
 • FOPEN_WRITE_CREATE_DESTRUCTIVE
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE_DESTRUCTIVE
 • FOPEN_WRITE_CREATE
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE
 • FOPEN_WRITE_CREATE_STRICT
 • FOPEN_READ_WRITE_CREATE_STRICT
 • SHOW_DEBUG_BACKTRACE
 • EXIT_SUCCESS
 • EXIT_ERROR
 • EXIT_CONFIG
 • EXIT_UNKNOWN_FILE
 • EXIT_UNKNOWN_CLASS
 • EXIT_UNKNOWN_METHOD
 • EXIT_USER_INPUT
 • EXIT_DATABASE
 • EXIT__AUTO_MIN
 • EXIT__AUTO_MAX

سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت