مستندسازی

مستندسازی عملکرد و نحوه استفاده از نرم افزار را توضیح می‌دهد. مستندسازی فواید زیادی دارد، از جمله فواید آن می‌توان به خوانایی و فهم بهتر کد اشاره کرد، ناخوانا بودن کد، توسعه پروژه را سخت و گاهی غیرممکن می‌سازد.