Type hinting

این ویژگی از PHP 5 با نام Type Hinting شناخته می‌شود و تعریف نوع پارامترهای ورودی متدها و توابع، قابلیتی است که به ما می‌دهد.