الگوهای طراحی

الگوهای طراحی مانند دستورالعمل‌هایی برای توسعه دهندگان در برنامه نویسی شی گرایی و راه حل هایی برای حل مشکلات متداول در طراحی نرم افزار هستند.