• 3.1.9
 • در حال تکمیل
 • فعال

ساختار فایل‌ها و دایرکتوری درایور

طرح و ساختار کلی فایل‌ها و دایرکتوری درایور نمونه:

 • /application/libraries/Driver_name
  • Driver_name.php
  • drivers
   • Driver_name_subclass_1.php
   • Driver_name_subclass_2.php
   • Driver_name_subclass_3.php

نکته

به منظور سازگاری با سیستم‌های فایل حساس به اندازه حروف (case-sensitive)، نام دایرکتوریِ درایور باید در فرمتی باشد که فانکشن ucfirst() برمی‌گرداند. در واقع باید حرف اول نام درایور، به شکل حروف بزرگ نوشته شود.

نکته

معماری لایبرری درایور به گونه‌ای است که کلاس‌های فرعی از کلاس والد مشتق نمی‌شوند، بنابراین پراپرتی‌ها یا متدهای درایور اصلی را به ارث نمی‌برند.


سایر پست‌های داکیومنت

سایر پست های داکیومنت