داکیومنت‌ها

کلاس Set


0.6.2 در حال تکمیل فعال رایگان

این کلاس، عملیات اصلی بر روی آرایه‌های PHP را پوشش می‌دهد.

ایجاد

برای ایجاد یک مجموعه، از یک آرایه یکنواخت که فقط شامل مقدار اولیه استفاده کنید:

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set([1, 2, 2, 3, 1.1, -1, -10]);
$set->toArray();
// return [-10, -1, 1, 1.1, 2, 3]

$set = new Set(['B', '', 'A']);
$set->toArray();
// return ['', 'A', 'B']

اصطلاحات فنی

آرایه یکنواخت (Flat Array) که گاهی به آن آرایه تک‌بعدی نیز گفته می‌شود در مقابل آرایه چندبعدی (Multidimensional Array) قرار دارد.

آرایه تزریق شده، با SORT_ASC سورت شده، تکراری‌ها حذف شده و اندیس‌ها بازنویسی شده‌اند.

اجتماع

مجموعه‌ای حاصل از اجتماع دو مجموعه بسازید:

use \Phpml\Math\Set;

$union = Set::union(new Set([1, 3]), new Set([1, 2]));
$union->toArray();
//return [1, 2, 3]

اشتراک

مجموعه‌ای حاصل از اشتراک دو مجموعه بسازید:

use \Phpml\Math\Set;

$intersection = Set::intersection(new Set(['A', 'C']), new Set(['B', 'C']));
$intersection->toArray();
//return ['C']

مکمل

مجموعه‌ای نظری از ناهمسانی دو مجموعه بسازید:

use \Phpml\Math\Set;

$difference = Set::difference(new Set(['A', 'B', 'C']), new Set(['A']));
$union->toArray();
//return ['B', 'C']

افزودن عنصر به مجموعه

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set([1, 2]);
$set->addAll([3]);
$set->add(4);
$set->toArray();
//return [1, 2, 3, 4]

حذف عنصر از مجموعه

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set([1, 2]);
$set->removeAll([2]);
$set->remove(1);
$set->toArray();
//return []

بررسی تعلق اعضا به مجموعه

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set([1, 2]);
$set->containsAll([2, 3]);
//return false
$set->contains(1);
//return true

عدد اصلی مجموعه

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set([1, 2]);
$set->cardinality();
//return 2

مجموعه تهی

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set();
$set->isEmpty();
//return true

کار با حلقه‌ها

use \Phpml\Math\Set;

$set = new Set(['A', 'B', 'C']);

foreach($set as $element) {
  echo "$element, ";
}

// echoes A, B, C

سایر پست‌های داکیومنت

 • مقدمه
 • یادگیری قانون وابستگی
  • آپریوری در صف ترجمه
 • طبقه‌بندی
  • Support Vector Classification در صف ترجمه
  • KNearestNeighbors Classifier در صف ترجمه
  • NaiveBayes Classifier در صف ترجمه
 • Regression
  • LeastSquares Linear Regression در صف ترجمه
  • Support Vector Regression در صف ترجمه
 • Clustering
  • K-means clustering در صف ترجمه
  • DBSCAN clustering در صف ترجمه
 • Metric
  • Accuracy در صف ترجمه
  • Confusion Matrix در صف ترجمه
  • Classification Report در صف ترجمه
 • Workflow
  • پایپ‌لاین در صف ترجمه
 • Neural Network
  • MLPClassifier در صف ترجمه
 • Cross Validation در صف ترجمه
  • Random Split در صف ترجمه
  • Stratified Random Split در صف ترجمه
 • Feature Selection
  • Variance Threshold در صف ترجمه
  • SelectKBest در صف ترجمه
 • Preprocessing
  • Normalization در صف ترجمه
  • Imputation missing values در صف ترجمه
 • Feature Extraction
  • Token Count Vectorizer در صف ترجمه
  • Tf-idf Transformer در صف ترجمه
 • دیتاست‌ها
 • Models management
  • Persistency در صف ترجمه
 • ریاضی