• 0.6.2
 • در حال تکمیل
 • فعال

کلاس هلپر CsvDataset، داده‌ها را از فایل‌های CSV می‌خواند. این کلاس از کلاس ArrayDataset مشتق می‌شود.

پارامترهای سازنده

 • $filepath - (استرینگ) مسیر به فایل .csv
 • $features - (عدد صحیح) تعداد ستون‌های که دارای مشخه هستند (از اولین ستون شروع می‌شود)، ستون آخر باید یک لیبل باشد
 • $headingRow - (بولین) مشخص می‌کند که آیا فایل دارای یک ردیف هدینگ است (اگر true باشد، اولین ردیف نادیده گرفته خواهد شد)
$dataset = new CsvDataset('dataset.csv', 2, true);

برای اطلاعات بیشتر، پست دیتاست آرایه را مطالعه کنید.


سایر پست‌های داکیومنت

 • مقدمه
 • یادگیری قانون وابستگی
  • آپریوری در صف ترجمه
 • طبقه‌بندی
  • Support Vector Classification در صف ترجمه
  • KNearestNeighbors Classifier در صف ترجمه
  • NaiveBayes Classifier در صف ترجمه
 • Regression
  • LeastSquares Linear Regression در صف ترجمه
  • Support Vector Regression در صف ترجمه
 • Clustering
  • K-means clustering در صف ترجمه
  • DBSCAN clustering در صف ترجمه
 • Metric
  • Accuracy در صف ترجمه
  • Confusion Matrix در صف ترجمه
  • Classification Report در صف ترجمه
 • Workflow
  • پایپ‌لاین در صف ترجمه
 • Neural Network
  • MLPClassifier در صف ترجمه
 • Cross Validation در صف ترجمه
  • Random Split در صف ترجمه
  • Stratified Random Split در صف ترجمه
 • Feature Selection
  • Variance Threshold در صف ترجمه
  • SelectKBest در صف ترجمه
 • Preprocessing
  • Normalization در صف ترجمه
  • Imputation missing values در صف ترجمه
 • Feature Extraction
  • Token Count Vectorizer در صف ترجمه
  • Tf-idf Transformer در صف ترجمه
 • دیتاست‌ها
 • Models management
  • Persistency در صف ترجمه
 • ریاضی