دیتاست CSV

PHP-ML 0.6.2 در حال تکمیل

کلاس هلپر CsvDataset، داده‌ها را از فایل‌های CSV می‌خواند. این کلاس از کلاس ArrayDataset مشتق می‌شود.

پارامترهای سازنده

  • $filepath - (استرینگ) مسیر به فایل .csv
  • $features - (عدد صحیح) تعداد ستون‌های که دارای مشخه هستند (از اولین ستون شروع می‌شود)، ستون آخر باید یک لیبل باشد
  • $headingRow - (بولین) مشخص می‌کند که آیا فایل دارای یک ردیف هدینگ است (اگر true باشد، اولین ردیف نادیده گرفته خواهد شد)
$dataset = new CsvDataset('dataset.csv', 2, true);

برای اطلاعات بیشتر، پست دیتاست آرایه را مطالعه کنید.