• 0.6.2
 • در حال تکمیل
 • فعال

این کلاس آرایه‌های PHP را به ماتریس‌های ریاضی تبدیل می‌کند.

ایجاد ماتریس

برای ساخت یک ماتریس از آرایه‌های ساده استفاده کنید:

$matrix = new Matrix([
  [3, 3, 3],
  [4, 2, 1],
  [5, 6, 7],
]);

با استفاده از متد fromFlatArray کلاس Matrix نیز می‌توانید، ماتریس (تک بعدی) ایجاد کنید:

$flatArray = [1, 2, 3, 4];
$matrix = Matrix::fromFlatArray($flatArray);

داده‌های ماتریس

مثال زیر حاوی متدهای لازم برای خواندن داده‌های ماتریس است:

$matrix->toArray(); // cast matrix to PHP array
$matrix->getRows(); // rows count
$matrix->getColumns(); // columns count
$matrix->getColumnValues($column=4); // get values from given column

دترمینان

درباره دترمینان ماتریس بیشتر بخوانید.

$matrix = new Matrix([
  [3, 3, 3],
  [4, 2, 1],
  [5, 6, 7],
]);

$matrix->getDeterminant();
// return -3

ترانهاده

درباره ترانهاده ماتریس بیشتر بخوانید.

$matrix->transpose();
// return new Matrix 

ضرب

ضرب یک ماتریس در ماتریس دیگر:

$matrix1 = new Matrix([
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
]);

$matrix2 = new Matrix([
  [7, 8],
  [9, 10],
  [11, 12],
]);

$matrix1->multiply($matrix2);

// result $product = [
// [58, 64],
// [139, 154],
//];

تقسیم عددی

می‌توانید ماتریس را بر مقادیر عددی تقسیم کنید:

$matrix->divideByScalar(2);

معکوس ماتریس یا ماتریس وارون

درباره وارون پذیری ماتریس بیشتر بخوانید.

$matrix = new Matrix([
  [3, 4, 2],
  [4, 5, 5],
  [1, 1, 1],
]);

$matrix->inverse();

// result $inverseMatrix = [
//  [0, -1, 5],
//  [1 / 2, 1 / 2, -7 / 2],
//  [-1 / 2, 1 / 2, -1 / 2],
//];

حذف اعضا

مثال زیر نحوه حذف کردن ردیف و ستون خاصی از ماتریس را نشان می‌دهد:

$matrix = new Matrix([
  [3, 4, 2],
  [4, 5, 5],
  [1, 1, 1],
]);

$matrix->crossOut(1, 1)

// result $crossOuted = [
//  [3, 2],
//  [1, 1],
//];

سایر پست‌های داکیومنت

 • مقدمه
 • یادگیری قانون وابستگی
  • آپریوری در صف ترجمه
 • طبقه‌بندی
  • Support Vector Classification در صف ترجمه
  • KNearestNeighbors Classifier در صف ترجمه
  • NaiveBayes Classifier در صف ترجمه
 • Regression
  • LeastSquares Linear Regression در صف ترجمه
  • Support Vector Regression در صف ترجمه
 • Clustering
  • K-means clustering در صف ترجمه
  • DBSCAN clustering در صف ترجمه
 • Metric
  • Accuracy در صف ترجمه
  • Confusion Matrix در صف ترجمه
  • Classification Report در صف ترجمه
 • Workflow
  • پایپ‌لاین در صف ترجمه
 • Neural Network
  • MLPClassifier در صف ترجمه
 • Cross Validation در صف ترجمه
  • Random Split در صف ترجمه
  • Stratified Random Split در صف ترجمه
 • Feature Selection
  • Variance Threshold در صف ترجمه
  • SelectKBest در صف ترجمه
 • Preprocessing
  • Normalization در صف ترجمه
  • Imputation missing values در صف ترجمه
 • Feature Extraction
  • Token Count Vectorizer در صف ترجمه
  • Tf-idf Transformer در صف ترجمه
 • دیتاست‌ها
 • Models management
  • Persistency در صف ترجمه
 • ریاضی