• 0.6.2
 • در حال تکمیل
 • فعال

کلاس هلپر ArrayDataset ، داده‌ها را به صورت آرایه‌های PHP نگهداری می‌کند. اینترفیس دیتاست به صورتی پیاده‌سازی شده است که به شدت در کلاس‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پارامترهای سازنده

 • $samples - آرایه‌ای حاوی نمونه‌ها
 • $labels - آرایه‌ای حاوی لیبل‌ها
use Phpml\Dataset\ArrayDataset;

$dataset = new ArrayDataset([[1, 1], [2, 1], [3, 2], [4, 1]], ['a', 'a', 'b', 'b']);

نمونه‌ها و لیبل‌ها

با استفاده از گترهای (getter) زیر می‌توانید، نمونه‌ها و لیبل‌ها را دریافت کنید:

$dataset->getSamples();
$dataset->getTargets();

حذف ستون‌ها

با استفاده از شماره اندیس، می‌توانید ستون‌ها را حذف کنید. برای مثال:

use Phpml\Dataset\ArrayDataset;

$dataset = new ArrayDataset(
  [[1,2,3,4], [2,3,4,5], [3,4,5,6], [4,5,6,7]],
  ['a', 'a', 'b', 'b']
);

$dataset->removeColumns([0,2]);

// now from each sample column 0 and 2 are removed
// [[2,4], [3,5], [4,6], [5,7]]

سایر پست‌های داکیومنت

 • مقدمه
 • یادگیری قانون وابستگی
  • آپریوری در صف ترجمه
 • طبقه‌بندی
  • Support Vector Classification در صف ترجمه
  • KNearestNeighbors Classifier در صف ترجمه
  • NaiveBayes Classifier در صف ترجمه
 • Regression
  • LeastSquares Linear Regression در صف ترجمه
  • Support Vector Regression در صف ترجمه
 • Clustering
  • K-means clustering در صف ترجمه
  • DBSCAN clustering در صف ترجمه
 • Metric
  • Accuracy در صف ترجمه
  • Confusion Matrix در صف ترجمه
  • Classification Report در صف ترجمه
 • Workflow
  • پایپ‌لاین در صف ترجمه
 • Neural Network
  • MLPClassifier در صف ترجمه
 • Cross Validation در صف ترجمه
  • Random Split در صف ترجمه
  • Stratified Random Split در صف ترجمه
 • Feature Selection
  • Variance Threshold در صف ترجمه
  • SelectKBest در صف ترجمه
 • Preprocessing
  • Normalization در صف ترجمه
  • Imputation missing values در صف ترجمه
 • Feature Extraction
  • Token Count Vectorizer در صف ترجمه
  • Tf-idf Transformer در صف ترجمه
 • دیتاست‌ها
 • Models management
  • Persistency در صف ترجمه
 • ریاضی