دیتاست آرایه

PHP-ML 0.6.2 در حال تکمیل

کلاس هلپر ArrayDataset ، داده‌ها را به صورت آرایه‌های PHP نگهداری می‌کند. اینترفیس دیتاست به صورتی پیاده‌سازی شده است که به شدت در کلاس‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پارامترهای سازنده

  • $samples - آرایه‌ای حاوی نمونه‌ها
  • $labels - آرایه‌ای حاوی لیبل‌ها
use Phpml\Dataset\ArrayDataset;

$dataset = new ArrayDataset([[1, 1], [2, 1], [3, 2], [4, 1]], ['a', 'a', 'b', 'b']);

نمونه‌ها و لیبل‌ها

با استفاده از گترهای (getter) زیر می‌توانید، نمونه‌ها و لیبل‌ها را دریافت کنید:

$dataset->getSamples();
$dataset->getTargets();

حذف ستون‌ها

با استفاده از شماره اندیس، می‌توانید ستون‌ها را حذف کنید. برای مثال:

use Phpml\Dataset\ArrayDataset;

$dataset = new ArrayDataset(
    [[1,2,3,4], [2,3,4,5], [3,4,5,6], [4,5,6,7]],
    ['a', 'a', 'b', 'b']
);

$dataset->removeColumns([0,2]);

// now from each sample column 0 and 2 are removed
// [[2,4], [3,5], [4,6], [5,7]]