دیتاست آرایه

PHP-ML 0.6.2 در حال تکمیل

کلاس هلپر ArrayDataset، داده‌ها را به صورت آرایه‌های PHP نگهداری می‌کند. اینترفیس دیتاست به صورتی پیاده‌سازی شده است که به شدت در کلاس‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پارامترهای سازنده

  • $samples - آرایه‌ای حاوی نمونه‌ها
  • $labels - آرایه‌ای حاوی لیبل‌ها
use Phpml\Dataset\ArrayDataset;

$dataset = new ArrayDataset([[1, 1], [2, 1], [3, 2], [4, 1]], ['a', 'a', 'b', 'b']);

نمونه‌ها و لیبل‌ها

با استفاده از گترهای (getter) زیر می‌توانید، نمونه‌ها و لیبل‌ها را دریافت کنید:

$dataset->getSamples();
$dataset->getTargets();

حذف ستون‌ها

با استفاده از شماره اندیس، می‌توانید ستون‌ها را حذف کنید. برای مثال:

use Phpml\Dataset\ArrayDataset;

$dataset = new ArrayDataset(
    [[1,2,3,4], [2,3,4,5], [3,4,5,6], [4,5,6,7]],
    ['a', 'a', 'b', 'b']
);

$dataset->removeColumns([0,2]);

// now from each sample column 0 and 2 are removed
// [[2,4], [3,5], [4,6], [5,7]]