دیتاست فایل

PHP-ML 0.6.2 در حال تکمیل

کلاس هلپر FilesDataset، داده‌ها را از فایل‌ها می‌خواند. از نام پوشه‌ها به عنوان تارگت استفاده می‌شود. این کلاس از کلاس ArrayDataset مشتق می‌شود.

پارامترهای سازنده

 • $rootPath - (استرینگ) مسیر به پوشه روت که حاوی فایل‌های دیتاست است
use Phpml\Dataset\FilesDataset;

$dataset = new FilesDataset('path/to/data');

برای اطلاعات بیشتر، پست دیتاست آرایه را مطالعه کنید.

مثال

ساختار فایل‌ها:

data
  business
    001.txt
    002.txt
    ...
  entertainment
    001.txt
    002.txt
    ...
  politics
    001.txt
    002.txt
    ...
  sport
    001.txt
    002.txt
    ...
  tech
    001.txt
    002.txt
    ...

داده‌های فایل‌ها را باFilesDataset لود کنید:

use Phpml\Dataset\FilesDataset;

$dataset = new FilesDataset('path/to/data');

$dataset->getSamples()[0][0] // content from file path/to/data/business/001.txt
$dataset->getTargets()[0]   // business

$dataset->getSamples()[40][0] // content from file path/to/data/tech/001.txt
$dataset->getTargets()[0]   // tech