• 0.6.2
 • در حال تکمیل
 • فعال

کلاس هلپر FilesDataset، داده‌ها را از فایل‌ها می‌خواند. از نام پوشه‌ها به عنوان تارگت استفاده می‌شود. این کلاس از کلاس ArrayDataset مشتق می‌شود.

پارامترهای سازنده

 • $rootPath - (استرینگ) مسیر به پوشه روت که حاوی فایل‌های دیتاست است
use Phpml\Dataset\FilesDataset;

$dataset = new FilesDataset('path/to/data');

برای اطلاعات بیشتر، پست دیتاست آرایه را مطالعه کنید.

مثال

ساختار فایل‌ها:

data
  business
    001.txt
    002.txt
    ...
  entertainment
    001.txt
    002.txt
    ...
  politics
    001.txt
    002.txt
    ...
  sport
    001.txt
    002.txt
    ...
  tech
    001.txt
    002.txt
    ...

داده‌های فایل‌ها را باFilesDataset لود کنید:

use Phpml\Dataset\FilesDataset;

$dataset = new FilesDataset('path/to/data');

$dataset->getSamples()[0][0] // content from file path/to/data/business/001.txt
$dataset->getTargets()[0]   // business

$dataset->getSamples()[40][0] // content from file path/to/data/tech/001.txt
$dataset->getTargets()[0]   // tech

سایر پست‌های داکیومنت

 • مقدمه
 • یادگیری قانون وابستگی
  • آپریوری در صف ترجمه
 • طبقه‌بندی
  • Support Vector Classification در صف ترجمه
  • KNearestNeighbors Classifier در صف ترجمه
  • NaiveBayes Classifier در صف ترجمه
 • Regression
  • LeastSquares Linear Regression در صف ترجمه
  • Support Vector Regression در صف ترجمه
 • Clustering
  • K-means clustering در صف ترجمه
  • DBSCAN clustering در صف ترجمه
 • Metric
  • Accuracy در صف ترجمه
  • Confusion Matrix در صف ترجمه
  • Classification Report در صف ترجمه
 • Workflow
  • پایپ‌لاین در صف ترجمه
 • Neural Network
  • MLPClassifier در صف ترجمه
 • Cross Validation در صف ترجمه
  • Random Split در صف ترجمه
  • Stratified Random Split در صف ترجمه
 • Feature Selection
  • Variance Threshold در صف ترجمه
  • SelectKBest در صف ترجمه
 • Preprocessing
  • Normalization در صف ترجمه
  • Imputation missing values در صف ترجمه
 • Feature Extraction
  • Token Count Vectorizer در صف ترجمه
  • Tf-idf Transformer در صف ترجمه
 • دیتاست‌ها
 • Models management
  • Persistency در صف ترجمه
 • ریاضی