سیگنچرِ متد (method signature)، نام متد، پارامترها و نوع آن‌ها است. برای مثال در متد زیر، handle($request) سیگنچرِ متد handle است:

/**
 * Handle an incoming HTTP request.
 *
 * @param \Illuminate\Http\Request $request
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function handle($request)
{
  try {
    $request->enableHttpMethodParameterOverride();

    $response = $this->sendRequestThroughRouter($request);
  } catch (Exception $e) {
    $this->reportException($e);

    $response = $this->renderException($request, $e);
  } catch (Throwable $e) {
    $this->reportException($e = new FatalThrowableError($e));

    $response = $this->renderException($request, $e);
  }

  $this->app['events']->dispatch(
    new Events\RequestHandled($request, $response)
  );

  return $response;
}
مجتبی پاکزاد

مجتبی پاکزاد

حل مساله و چالش رو خیلی دوست دارم و رابطه خیلی خوبی با ریاضیات، برنامه‌نویسی و اقتصاد دارم. علاقه زیادی به هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین و موضوعات مرتبط دارم.