سیگنچرِ متد

سیگنچرِ متد (method signature)، نام متد، پارامترها و نوع آن‌ها است. برای مثال در متد زیر، handle($request) سیگنچرِ متد handle است:

/**
   * Handle an incoming HTTP request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function handle($request)
  {
    try {
      $request->enableHttpMethodParameterOverride();

      $response = $this->sendRequestThroughRouter($request);
    } catch (Exception $e) {
      $this->reportException($e);

      $response = $this->renderException($request, $e);
    } catch (Throwable $e) {
      $this->reportException($e = new FatalThrowableError($e));

      $response = $this->renderException($request, $e);
    }

    $this->app['events']->dispatch(
      new Events\RequestHandled($request, $response)
    );

    return $response;
  }