مدل‌های پیش‌بینی کننده

مدل‌های پیش‌بینی کننده (Predictive Models) فرآیندی است که از داده کاوی و احتمال برای پیش‌بینی نتایج استفاده می‌کند.