الگوریتم

الگوریتم (Algorithm) مجموعه‌ای از دستورات برنامه‌نویسی هستند که با رعایت ترتیب به صورت پشت سرهم و برای رسیدن به هدف خاصی اجرا می‌شوند.