اصطلاحات فنی

از نظر ما یادگیری مفهوم اصطلاحات تخصصی بهتر از معادل‌سازی فارسی است که در اثر موارد باعث گیج شدن نویسنده می‌شود.


Q

S

T

U

V

W

X

Y

Z