اصطلاحات فنی

از نظر ما یادگیری مفهوم اصطلاحات تخصصی بهتر از معادل‌سازی فارسی است که در اثر موارد باعث گیج شدن نویسنده می‌شود.