داکیومنت PHP-ML

PHP-ML 0.6.2 در حال تکمیل رایگان PHP-ML رویکردی تازه در یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ با کمک زبان PHP. الگوریتم‌ها، کراس ولیدیشن، شبکه عصبی، پیش‌پردازش داده‌ها، استخراج ویژگی‌ها و بسیاری از موارد دیگر در یک لایبرری. پی‌اچ‌پی ام‌ال در حال حاضر تنها لایبرری به زبان پ‌اچ‌پی برای کار در حوزه ماشین لرنینگ است، کار با این لایبرری بسیار ساده است، اگر برنامه‌نویس پی‌اچ‌پی هستید حتما این لایبرری را امتحان کنید.

فهرست محتوا

 1. مقدمه
 2. یادگیری قانون وابستگی
  • آپریوری در صف ترجمه
 3. طبقه‌بندی
  • Support Vector Classification در صف ترجمه
  • KNearestNeighbors Classifier در صف ترجمه
  • NaiveBayes Classifier در صف ترجمه
 4. Regression
  • LeastSquares Linear Regression در صف ترجمه
  • Support Vector Regression در صف ترجمه
 5. Clustering
  • K-means clustering در صف ترجمه
  • DBSCAN clustering در صف ترجمه
 6. Metric
  • Accuracy در صف ترجمه
  • Confusion Matrix در صف ترجمه
  • Classification Report در صف ترجمه
 7. Workflow
  • پایپ‌لاین در صف ترجمه
 8. Neural Network
  • MLPClassifier در صف ترجمه
 9. Cross Validation
  • Random Split در صف ترجمه
  • Stratified Random Split در صف ترجمه
 10. Feature Selection
  • Variance Threshold در صف ترجمه
  • SelectKBest در صف ترجمه
 11. Preprocessing
  • Normalization در صف ترجمه
  • Imputation missing values در صف ترجمه
 12. Feature Extraction
  • Token Count Vectorizer در صف ترجمه
  • Tf-idf Transformer در صف ترجمه
 13. دیتاست‌ها
 14. Models management
  • Persistency در صف ترجمه
 15. ریاضی